Hundborg Kirke

hundborg-kirke-2

Kirken

Hundborg kirke er bygget i 1100-tallet og hovedsagelig opført af granitkvadre. Måske har kirken allerede fra starten været udstyret med et romansk tårn, hvilket gamle sokkelrester tyder på. Sikkert er det imidlertid at kirken i sengotisk tid har haft et tårn, som blev nedbrudt i 1686. Tårnets tilstedeværelse kan stadig spores indvendig i kirkens vestlige ende, hvor murene er en del tykkere end de øvrige mure, ligesom også en del af hvælvings-pillernes fodstykker stadig er synlige i hjørnerne.

Kirkerummet

Indvendig er kirkens vægge kalkede og uden dekorationer. Der har dog tidligere været kalkmalerier og kalkinskriptioner, men de sidste formodes at være fjernet allerede i slutningen af 1600-tallet

Pulpituret

hundborg pulPulpituret i skibets vestende er fra begyndelsen af 1700-tallet og understøttes af bjælkestole. Foran på brystværnspanelet er et rammeværk med otte fyldninger bemalet med lidelseshistorien. hundborg pul1Opgangen til pulpituret er en moderne vindeltrappe, der fører op til et Frobeniusorgel med 12 stemmer, 2 Manualer og pedal. Det blev bygget i 1999. Manualet er nu placeret på gulvet under pulpituret.

 

Prædikestolen

Den bruskbarokke prædikestol er fra 1688 og udført af ”Bildsnieder” Søren Pedersen, Horsens, som var bestilt til at levere en prædikestol ”uden trappe og himmel”. Den nuværende himmel over prædikestolen har indtil 1889 hængt over døbefonten.

Våbenhus

Gennem tiderne har nødvendige reparationer og ombygninger medført ændringer i kirkens udseende. Således blev der i 1896 opført et nyt våbenhus af små røde mursten. Det er opført ved kirkens syddør, hvor den gamle vandrette overligger er blevet bevaret. Kirken har også tidligere haft den traditionelle norddør, som nu er tilmuret men stadigsynlig udvendig på kirkens nordside, og også her er den vandrette overligger bevaret. De to døre har været placeret lige overfor hinanden.

Døbefont

Den store granitdøbefont er af den kendte thybotype, og kummen måler indvendig 92 cm. Fonten har siden reformationen 1536 stået midt i korbuen, men ved restaureringen i 1889 blev den flyttet til sin nuværende plads lige nedenfor korbuen i skibets nordside.

Koret

Koret har tilsyneladende aldrig haft apsis, og gavlspidsen er opmuret i små mursten pudset og kalket. I sydmuren er indsat et jernvindue magen til de andre i kirkens sydside. Et lille romansk vindue i nordsiden er nu tilmuret ligesom et tidligere østvindue.

Gravminder

hundborg gravminderDer er flere gravminder i kirken, men den mest interessante findes indmuret i kirkens vestgavl. Det er en gravsten med latinsk indskrift, som i oversættelse lyder: ”O, sig med ydmyge bønner: Forbarm dig og bed læser for den gravlagte Broder Aslak”.

Præstestolen

Til venstre for alteret står præstestolen, som også er af Søren Pedersen. Den nederste del er et panelværk med bemalede felter. Mens det øverste består af gennembrudte felter. Indvendig er der et par felter med skriftsteder malet i gylden fraktur. Nu bruges stolen til opbevaring af præstens messetøj, men tidligere fungerede den som skriftestol.

Degnestolen

Til højre står degnestolen ligeledes udført af Søren Pedersen. Den har panelværk forneden og er åben foroven, en himmel over stolen bæres af snoede søjler. I 1549 blev der oprettet en latinskole i Thisted, og det var et led i disciplenes (elevernes) uddannelse at tredje års diciplene skulle medvirke ved gudstjenesterne ude i oplandet. Her i degnestolen har så disciplen haft sin plads under præstens prædiken. I øvrigt har Jannerup kirke præste- og degnestol magen til dem i Hundborg Kirke, de er anskaffet i 1693.

Altertavlen

hundborg altertavleKoret domineres af den store, flotte altertavle fra 1691 skåret af Søren Pedersen, Horsens. Tavlen er en tro kopi af altertavlen i Jannerup Kirke, som er skåret af Søren Pedersens læremester Peder Jensen. Tavlen i Hundborg er blot noget grovere og ornamentikken mere barok, men fælles for dem begge er, at alt på tavlerne er træskærerarbejde. Der er ingen malede felter, som det ses på flere andre altertavler, dog er der i tavlens fodfelt en indskrift i gylden fraktur, der lyder: ”Denne altertafle hafver præsten til disse meenigheder Oluf Nielssøn Husum og hans hustru Maren Jensdatter Holst ladet på eegen bekostning aar 1691 giøre og 1692 stafere. Det er alt kommet af dig, og af din haand, hafver vi gifvet dig det. 1. Per. XXIX. Derfor ikke os, Herre, ikke os, men gif dit nafn ære. Psalm. CXV. I.”

 

Du finder kirken her: